PT100电桥是一种温度传感器,它是一种电阻温度计,可以测量温度。它由一个由100欧姆电阻组成的电阻网络组成,称为PT100电阻温度计。PT100电桥原理是,当温度变化时,PT100电阻的电阻值也会随之变化,从而改变电桥的电流或电压。电桥的电流或电压变化可以用来测量温度变化。PT100电桥可以用于测量温度范围从-200°C到+850°C之间的温度。